Zespół

Joanna Dominowska

Na czele zespołu kancelarii prawnej stoi adwokat Joanna Dominowska, która specjalizuje się w prowadzeniu cywilnych sporów sądowych, zwłaszcza w zakresie prawa rodzinnego i spadkowego, klasycznych spraw o zapłatę oraz spraw z zakresu prawa pracy i prawa handlowego. Adwokat Joanna Dominowska od ponad 20 lat wykonuje swój zawód, a doświadczenie zawodowe łączy z pogłębioną wiedzą prawniczą zdobytą podczas pisania doktoratu, obronionego w 2006 roku. W kwietniu 2019 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych. Mecenas Dominowska jest adiunktem w Katedrze Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz wykładowcą w Urzędzie Patentowym. Bierze także czynny udział w szkoleniu aplikantów adwokackich, prowadząc dla nich wykłady szkoleniowe. Włada biegle językiem angielskim i niemieckim.

Zobacz profil na: https://scholar.google.pl/

Profil zawodowy:

 • Doktor habilitowany prawa, adwokat, wykładowca, szkoleniowiec i członek rad nadzorczych.
 • Specjalizacja w prowadzeniu procesów sądowych i doradztwie z zakresu prawa cywilnego oraz w prawie własności intelektualnej, w tym w prawie mediów i w prawie prasowym – obsługiwani klienci Polskapresse Sp. z o.o., Wydawnictwo Parkiet Media SA, Verlagsgruppe Weltbild GmbH.
 • Biegłość i praktyka w prawie antymonopolowym i ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Prowadzenie postępowania przed UOKiK oraz przed sądami powszechnymi dla TP SA i Kaufland Polska Supermarkety Sp. z o.o. Sp. k.
 • Doświadczenie w obsłudze korporacyjnej największych niemieckich klientów takich jak: Berger Bau Polska Sp. z o.o. w zakresie ogólnego doradztwa cywilnego i gospodarczego, Paul Hartmann Sp. z o.o. w zakresie prawa pracy, Allianz Polska SA – ubezpieczenia dotyczące odpowiedzialności cywilnej członków zarządu.
 • Samodzielne przygotowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony i własności intelektualnej między innymi dla: Instytutu Własności Przemysłowej i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – SGH.

Monika Fediuk

Adwokat w Kancelarii DM Adwokaci, z którą współpracuje od 2019 roku.
W Kancelarii odpowiada w szczególności za praktykę prawa rodzinnego i szeroko pojętego prawa cywilnego. Aktywnie reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych. Odpowiedzialna jest za sporządzanie pism procesowych, analiz i opinii prawnych. Uczestniczy w mediacjach i rozmowach ugodowych.
W swojej praktyce w Kancelarii brała udział lub doradzała w sprawach dotyczących m.in:

 • spraw majątkowych takich jak podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, zniesienie współwłasności;
 • spraw z zakresu dochodzenia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych (odszkodowania i zadośćuczynienia za spowodowanie uszkodzeń ciała), niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktów;
 • spraw rodzinnych jak rozwód, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, zasądzenie alimentów, ustalenie kontaktów rodziców z dziećmi, ustalenie ojcostwa;
 • spraw z zakresu prawa spadkowego jak stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci, zachowek;
 • sprawach związanych z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.;
 • spraw karnych dotyczących przestępstw ściganych na wniosek lub z oskarżenia prywatnego, m.in. zniesławienia, znieważenia, niealimentacji, bezprawnego uzyskania informacji;

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jeszcze w czasie studiów prawniczych u boku profesjonalnych pełnomocników procesowych w kancelariach prawnych w Warszawie. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów stypendystka Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszych studentów. Zakończyła studia na kierunku prawo z wyróżnieniem (summa cum laude) oraz uzyskała wyróżniający wynik z egzaminu adwokackiego. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Aleksandra Krupa

Od stycznia 2024 roku Aplikantka Adwokacka w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Związana z Kancelarią od początku 2020 roku. Zajmuje się szeroko pojętą obsługą klientów, pomocą w sporządzaniu pism procesowych, opinii prawnych, artykułów na stronę internetową Kancelarii, jak również obsługą administracyjną biura i współprowadzeniem konta na Instagramie. Specjalizuje się w postępowaniu przed MSWiA w sprawach o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.

W kręgu jej zainteresowań oprócz prawa cywilnego i rodzinnego oraz prawa cudzoziemców, leży również prawo medyczne i karne. W trakcie studiów była członkinią i wiceprezeską Kryminologicznego Koła Naukowego im. S. Batawii na WPiA UW oraz należała do Kliniki Prawa UW Sekcja prawa medycznego karna i odpowiedzialność zawodowa, w której to udzielała studenckich porad prawnych klientom oraz sporządzała opinie prawne. Obroniła pracę magisterską pod tytułem „Wina w rozwodzie” na ocenę bardzo dobrą. Włada językiem angielskim na poziomie zaawansowanym oraz językiem francuskim na poziomie średnio-zaawansowanym.