Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe

adwokat warszawa sprawy spadkowe

Obsługa prawna

Kancelaria adwokacka z siedzibą w Warszawie świadczy kompleksową obsługę prawną w sprawach dotyczących:
» prawa rodzinnego,
» prawa cywilnego,
» prawa spadkowego.
Usługi prawne świadczone przez wykwalifikowanych adwokatów prowadzone są na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, a także fundacji oraz stowarzyszeń.

Sprawy o podział spadku w Warszawie

Coraz częściej przedmiotem rozpraw sądowych są sprawy dotyczące prawa spadkowego. Zazwyczaj do dziedziczenia po danym spadkodawcy dochodzi więcej niż jeden spadkobierca. Osoby takie nazywane są współspadkobiercami (współuprawnionymi). Z założenia sytuacja ta ma charakter przejściowy.

Klienci stają przed wyborem, czy przeprowadzić stwierdzenie nabycia spadku w sądzie, czy poświadczenie dziedziczenia u notariusza. Poświadczenie dziedziczenia jest prostszym i szybszym sposobem potwierdzenia swoich praw do spadku, jest jednak możliwe tylko wówczas, gdy stawią się wszyscy uprawnieni do dziedziczenia po zmarłym. Sporządzenie aktu musi odbyć się przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w grę jako spadkobiercy ustawowi. Gdy zatem sporządzony jest testament, który nie uwzględnia wszystkich spadkobierców uprawnionych z ustawy, to i tak muszą się oni stawić u notariusza. Akt poświadczenia dziedziczenia może zostać sporządzony tylko wtedy, gdy spadkobiercy złożą zgodne żądanie poświadczenia dziedziczenia według ustawy lub zgodnie ze sporządzonym testamentem. Notariusz nie ustala kręgu spadkobierców, co z kolei ma miejsce w postępowaniu przed sądem.

Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia poprzedza spisanie protokołu dziedziczenia. W protokole m.in. znajdują się następujące oświadczenia spadkobierców:

 1. zgodne żądanie poświadczenia dziedziczenia, złożone przez osoby biorące udział w spisywaniu protokołu;
 2. oświadczenia o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi;
 3. oświadczenia o znanych testamentach spadkodawcy lub braku takich testamentów;
 4. oświadczenia, że w odniesieniu do spadku nie zostało uprzednio wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i nie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ani nie został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia;
 5. oświadczenia, czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne oraz który spośród spadkobierców powołanych do spadku z ustawy odpowiada warunkom przewidzianym do dziedziczenia gospodarstwa rolnego;
 6. oświadczenia o obywatelstwie i miejscu zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili śmierci;
 7. oświadczenia, czy były składane oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku lub zapisu windykacyjnego, czy zostało wydane orzeczenie dotyczące niegodności spadkobiercy lub osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, oraz czy były zawierane umowy z przyszłym spadkodawcą w przedmiocie zrzeczenia się dziedziczenia po nim;
 8. wzmiankę o pouczeniu przez notariusza o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;
 9. oświadczenie odbierane w toku czynności o tym, czy w skład spadku wchodzą własność lub wieczyste użytkowanie nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie zostało ono już złożone w toku wcześniejszych czynności – jeżeli w kręgu osób zainteresowanych znajduje się cudzoziemiec w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;
 10. oświadczenie, czy w skład spadku wchodzi przedsiębiorstwo w spadku objęte zarządem sukcesyjnym.

sprawy spadkowe warszawa

Ponadto, jeżeli od dnia otwarcia spadku nie upłynęło sześć miesięcy, w protokole dziedziczenia należy zamieścić oświadczenia spadkobierców o prostym przyjęciu spadku lub przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku, chyba że oświadczenia tej treści zostały już przez spadkobierców uprzednio złożone.

Katalog podmiotów uprawnionych do wystąpienia o wydanie aktu poświadczenia dziedziczenia nie jest tożsamy z kręgiem podmiotów mających legitymację czynną w postępowaniu przed sądem. Będą to osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi. Zwrócić uwagę należy na bardzo istotną kwestię. Możliwość ustalenia kręgów spadkobierców w akcie poświadczenia dziedziczenia odnosi się do spadków już otwartych po 1 lipca 1984 r., a chwilą otwarcia spadku jest śmierć spadkodawcy. Pamiętać należy, że w przypadku spadkodawców zmarłych przed 1 lipca 1984 r. możemy jedynie złożyć w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

W trakcie takiego postępowania o stwierdzenie nabycia spadku sąd musi zweryfikować, kto jest spadkobiercą oraz czy spadkodawca sporządził testament. Sąd wzywa również na rozprawę osobę, co do której uprawdopodobniono, że testament znajduje się u niej.

W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku sąd nie bada tego, jakie składniki wchodzą w skład spadku. Jedynie przy dziedziczeniu ustawowym sąd musi skontrolować, czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne lub wkład w rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Sąd, podobnie jak notariusz, ma obowiązek wymienić wszystkich spadkobierców oraz wskazać ich udziały. Podział majątku może nastąpić po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku przez podział umowny (u notariusza) lub sądowy (w sądzie rejonowym), do którego przeprowadzenia wymagane jest złożenie wniosku o dział spadku.

Gwarantujemy Państwu profesjonalną obsługę oraz kompleksowe doradztwo. Nasi klienci mogą liczyć na reprezentowanie i poradę podczas spraw o podział spadku w Warszawie. Zajmujemy się unieważnieniem testamentu oraz poradami dotyczącymi postępowania związanego z nabyciem spadku na podstawie spisanego testamentu lub w oparciu o ustawę.

Czy spadek jest zawsze korzystny?

Nie zawsze spadek jest dla nas korzystną formą zadośćuczynienia po stracie bliskiej osoby. Ma to związek z wieloma czynnikami. Na co dzień spotykamy się ze sprawami, podczas których wykonujemy rozeznanie dotyczące oceny sytuacji majątkowej. Dziedziczenie zadłużeń to jedne z najgorszych scenariuszy po śmierci bliskiej nam osoby. Nasi prawnicy, zaznajomieni od lat z zagadnieniami prawa spadkowego, dokładają wszelkich starań, by pomóc klientom w tej trudnej sytuacji. Służymy radą oraz zajmujemy się sporządzaniem stosownych pism. Sprawy spadkowe w Warszawie to nasza specjalność. Dzięki wiedzy i doświadczeniu, pomogliśmy już wielu osobom w kwestiach spadkowych.

prawnik prawo spadkowe warszawa

Spadek czy zachowek?

Swoboda testamentowania może prowadzić do niebezpieczeństwa sytuacji, w której zostaną naruszone interesy osób najbliższych spadkodawcy. Często do dziedziczenia zostaje powołana całkowicie obca osoba. Zachowek od zawsze budzi wiele nieporozumień i może być źródłem konfliktów między członkami rodziny zmarłego, bądź innymi mu bliskimi osobami. Jeśli osoby bliskie zmarłemu nie otrzymały stosownego udziału w spadku, to zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą ubiegać się o tak zwany zachowek. Jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo zstępny uprawniony jest małoletni – zachowek wynosi dwie trzecie wartości udziału spadkowego. W innych zaś wypadkach – połowę wartości tego udziału.

Podkreślić należy, że wspomniane uprawnienie nie przysługuje:

 • osobom, które zostały uznane za niegodne, zrzekły się dziedziczenia albo odrzuciły spadek przypadający im z mocy ustawy;
 • małżonkowi, który został wyłączony od dziedziczenia (spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione);
 • osobom wydziedziczonym przez spadkodawcę.

Należy pamiętać, że roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu.

Istnieje wiele zawiłości, związanych z prawem spadkowym. Nie jest to łatwe zagadnienie. Swoboda testamentowania może być źródłem konfliktów i nieporozumień. Można oszczędzić sobie niepotrzebnego stresu, trudnych emocji oraz straty czasu, powierząjąc swoje sprawy spadkowe doświadczonemu adwokatowi. W celu ustalenia okoliczności i zasadności ubiegania się o spadek zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Od lat świadczymy profesjonalne usługi w zakresie doradztwa i pomocy prawnej. Działamy na terenie Warszawy.

Co z testamentem?

Coraz więcej osób decyduje się na spisanie testamentu, w którym znajduje się podział majątku zgodny z indywidualnymi decyzjami. Pomimo tego, że ustawodawca umożliwił sporządzenie testamentu holograficznego (własnoręcznego), alograficznego (urzędowego) czy w sytuacjach zagrożenia życia również ustnego, to jednak najbezpieczniejszą formą rozporządzenia majątkiem jest testament sporządzony w formie aktu notarialnego. Z kolei najprostszą i najszybszą formą sporządzenia testamentu jest testament holograficzny, czyli po prostu własnoręczny. W przypadku gdy zdecydujemy się na sporządzenie takiego rodzaju testamentu, musimy pamiętać o napisaniu go w całości pismem ręcznym, złożeniu podpisu i opatrzeniu datą. Dzięki temu, ewentualne sprawy spadkowe będą prostsze do rozwiązania.

prawo spadkowe warszawa

Doświadczony prawnik od prawa spadkowego w Warszawie

Jako kancelaria DM Adwokaci już od wielu lat prowadzimy sprawy o podział spadku w Warszawie i okolicach. Nasi klienci zmagają się z różnymi problemami, ale zawsze mogą liczyć na naszą poradę i skuteczną pomoc. Doświadczony adwokat udzieli Państwu cennych informacji, sporządzi stosowne pisma prawnicze, pomoże rozwikłać zawiłości, związane z prawem spadkowym. W naszej kancelarii Klienci spotkają się nie tylko z profesjonalnym podejściem do ich problemów, ale także z miłą, przyjazną atmosferą, dzięki której powierzone nam sprawy spadkowe zostaną sfinalizowane nie tylko w sprawny i skuteczny sposób, ale również tak, by w jak największym stopniu zminimalizować łączący się z nimi stres. Osoby powierzające nam swoje sprawy spadkowe oraz inne, zawsze mogą liczyć na odpowiedzialność, dyskrecję i delikatność uczuć ze strony naszych pracowników.

W przypadku spraw o spadek nie zawsze zdarzy się możliwość, by dojść do porozumienia z rodziną poza drogą sądową. Spotykamy się również z sytuacjami, gdy spadek po zmarłym jest rozporządzany niewłaściwie, mimo iż istnieją testamenty. Zdarza się też, że jest kilka testamentów o sprzecznej treści. Sytuacje takie mogą generować konflikty i niepotrzebne negatywne emocje. Nierzadko sprawa spadkowa staje się przyczyną nasilenia konfliktów w rodzinie spadkodawcy, odezwać się mogą niewyjaśnione spięcia czy zranienia. W takich przypadkach warto skorzystać z porady doświadczonego adwokata. Podczas rozmowy dokładnie przyjrzymy się Państwa sytuacji i odpowiednio doradzimy.

W przypadku gdy istnieją uzasadnione przypuszczenia i przesłanki, warto skorzystać z porady prawnika i, jeśli zajdzie taka potrzeba, ubiegać się o zabezpieczenie spadku. W Warszawie prowadzimy dużo tego typu spraw. Profesjonalnie doradzamy już od lat, zapewniając dyskrecję i empatię – dlatego zaufało nam tak wielu Klientów. Powierzając nam swoje sprawy spadkowe bądź inne sprawy prawne, mają Państwo możliwość dołączenia do grona osób, które mogą spać spokojnie, gdyż mają pewność, że ich sprawami zajmują się specjaliści.

Zespół adwokatów z Kancelarii Adwokackiej DM Adwokaci serdecznie zaprasza do kontaktu! Nasza Kancelaria mieści się na al. Niepodległości 245 lok. 36 w Warszawie.