Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo Cywilne - adwokaci warszawa

Obsługa prawna

Kancelaria adwokacka z siedzibą w Warszawie świadczy kompleksową obsługę prawną w sprawach dotyczących:
» prawa rodzinnego,
» prawa cywilnego,
» prawa spadkowego.
Usługi prawne świadczone przez wykwalifikowanych adwokatów prowadzone są na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, a także fundacji oraz stowarzyszeń.

Prawo cywilne

Nasza kancelaria w Warszawie oferuje pomoc w zakresie prawa cywilnego. Adwokaci, których zatrudniamy świadczą usługi w przedmiocie wszelkich umów o charakterze cywilnoprawnym, w tym także umów uregulowanych oraz nieuregulowanych przez Kodeks cywilny. Oferujemy profesjonalną pomoc przy sporządzaniu wielu popularnych umów, takich jak:

» umowa sprzedaży,
» umowa o dzieło,
» umowa zlecenia,
» umowa o roboty budowlane lub remont,
» umowa najmu i dzierżawy,
» umowa leasingu,
» umowa zlecenia,
» umowa pożyczki,
» umowa spółki cywilnej,
» umowa darowizny,
» umowa renty,
» umowa dożywocia.

W każdym przypadku pomagamy negocjować najlepsze warunki dla naszych Klientów oraz doradzamy w sytuacjach spornych powstałych po zawarciu umowy. Nasi adwokaci przygotowują stosowne opinie prawne i reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych – zarówno ze strony powoda, jak i pozwanego, oraz w sprawach dotyczących roszczeń z umów – w tym o zapłatę bądź wykonanie zobowiązania.

Prawo rzeczowe

Nasi prawnicy w ramach prawa cywilnego świadczą usługi z zakresu szeroko pojętego prawa rzeczowego. Pomagamy we wszelkich sprawach związanych z własnością nieruchomości gruntowych i budynkowych oraz lokali mieszkalnych. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi. Doradzamy w zakresie ograniczonych praw rzeczowych, m. in. służebności oraz użytkowania wieczystego, oraz przygotowujemy odpowiednie wnioski o wpis do ksiąg wieczystych.

Konkubinat oraz umowy konkubenckie

Oferta naszej kancelarii obejmuje prowadzenie wszelkich spraw dotyczące związków nieformalnych. W ramach świadczonych usług zajmujemy się przede wszystkim kwestią rozliczeń pomiędzy byłymi partnerami. Nie wszyscy wiedzą, że zobowiązania zaciągnięte w trakcie nieformalnego związku partnerskiego – tzw. konkubinatu, są wiążące dla partnerów również po zakończeniu związku, mimo braku pisemnych umów. Doradzamy w kwestiach podziału wspólnego majątku partnerów oraz wzajemnych rozliczeniach między nimi. Reprezentujemy naszych Klientów w trakcie postępowania sądowego.

Prawo pracy

Adwokaci zatrudnieni w naszej kancelarii w Warszawie posiadają doświadczenie pozwalające im na swobodne reprezentowanie Klientów w sporach przed sądem pracy – zarówno w roli pełnomocników pracodawców, jak i pracowników. Nasi specjaliści doradzą Państwu w sprawach związanych z ustaleniem istnienia bądź nieistnienia stosunku pracy oraz przygotowują odwołania do sądu pracy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia i za wypowiedzeniem, pozwy o zapłatę wynagrodzenia i zwrot wypłaconego wynagrodzenia, o zapłatę odszkodowania bądź przywrócenie do pracy. Prawo pracy nie ma dla nas tajemnic, dlatego nasi Klienci mogą liczyć na profesjonalną pomoc we wszystkich sprawach dotyczących relacji pracownik – pracodawca.

Odszkodowanie oraz zadośćuczynienie

Jedną z naczelnych zasad prawa cywilnego jest reguła, zgodnie z którą ten, kto ze swojej winy wyrządził komuś szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Powyższa zasada jest podstawą do żądania odszkodowania za wszelkie delikty – działania niezgodne z prawem, które spowodowały uszczerbek w majątku poszkodowanego. Do takich zdarzeń należą również przestępstwa bądź wykroczenia, w tym wypadki komunikacyjne, ale także zabójstwo czy psychiczne i fizyczne znęcanie się nad osobą najbliższą. W przypadku uszkodzenia ciała, zakres roszczeń przysługujących poszkodowanemu jest szerszy. Taka osoba może domagać się od sprawcy odszkodowania obejmującego wszelkie poniesione koszty, w tym również zapłaty miesięcznej renty związanej ze zmniejszonymi możliwościami zarobkowymi. Ma także możliwość żądania zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę – ból, cierpienie i wszelkie niedogodności fizyczne oraz psychiczne związane z wypadkiem. W przypadku śmierci pokrzywdzonego, najbliżsi członkowie rodziny mogą dochodzić odszkodowania obejmującego dodatkowo koszty pogrzebu, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, a także renty miesięcznej.

Nasza kancelaria prawa cywilnego z siedzibą w Warszawie oferuje kompleksową pomoc przy prowadzeniu wyżej wymienionych spraw – doradza przy określeniu wysokości należnego świadczenia oraz reprezentuje Klientów na etapie przedsądowym – w tym w korespondencji z zakładem ubezpieczeń w postępowaniu likwidacyjnym, a także w trakcie postępowania sądowego.

Roszczenia można skierować zarówno przeciwko zakładom ubezpieczeń – w przypadku gdy sprawca szkody był ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej, jak i bezpośrednio przeciwko sprawcom szkody. Oferujemy Państwu profesjonalną pomoc przy tego typu sprawach w każdej konfiguracji podmiotowej. Wieloletnie doświadczenie oraz wszechstronna znajomość praktyki orzeczniczej pozwala nam na skuteczne dochodzenie roszczeń w imieniu Klientów.