Piecza naprzemienna a miejsce zamieszkania dziecka

Piecza naprzemienna a miejsce zamieszkania dziecka

Zgodnie z art. 26 Kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Sąd przy orzekaniu o rozwodzie ustala któremu z rodziców i w jakim zakresie powierza władzę rodzicielską oraz ustala kontakty dziecka z rodzicami.

Pojawia się pytanie co w sytuacji, gdy rodzice wnioskują o pieczę naprzemienną, w której to dziecko będzie przebywać pod opieką rodziców na zmianę przez takie same okresy czasowe przykładowo tydzień u jednego i tydzień u drugiego rodzica. Podstawę orzekania o ustanowieniu tej formy pieczy w wyroku rozwodowym stanowi art. 58 § 1 oraz 1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Orzeczenie o pieczy naprzemiennej dopuszczalne jest zarówno w przypadku przedstawienia przez rodziców pisemnego porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, jak i bez takiego porozumienia. W drugim przypadku sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez obu rodziców, może określić w wyroku rozwodowym zasady sprawowania pieczy naprzemiennej. Przy orzekaniu takiej formy opieki najważniejsze jest dobro małoletniego dziecka, predyspozycje rodziców oraz ich zgodność co do sprawowania opieki.

Wykonywanie opieki w formie naprzemiennej wiąże się również z problemem ustalenia miejsca zamieszkania dziecka. Ustalenie, że dziecko ma dwa miejsca zamieszkania jest sprzeczne z jego dobrem, chociażby z powodu braku możliwości ustalenia, gdzie dziecko ma uczęszczać do przedszkola czy szkoły. W przypadku opieki naprzemiennej warto rozważyć zobligowanie sądu do ustalenia pierwszoplanowego, jednego miejsca przebywania dziecka. Rodzice powinni zatem w porozumieniu wskazać jedno, określone miejsce jako miejsce zamieszkania dziecka.