Czym jest zapis windykacyjny?

Czym jest zapis windykacyjny?

Rozszerzenie swobody testowania, czyli ZAPIS WINDYKACYJNY!

Zapis windykacyjny to stosunkowo nowa instytucja prawa spadkowego, wprowadzona ustawą z 18.03.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 458), która weszła w życie 23.10.2011 r.

Zapis windykacyjny jest formą rozrządzenia spadkowego, którą można dokonać jedynie na podstawie testamentu notarialnego. Polega on na tym, że oznaczona w zapisie windykacyjnym osoba z mocy prawa nabywa określony przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku, czyli z chwilą śmierci testatora. Skorzystanie z instytucji zapisu windykacyjnego pozwala testatorowi na przekazanie konkretnego składnika majątku konkretnej osobie. Tym różni się do tradycyjnego powołania do spadku, w którym testator określa jedynie czy powołuje spadkobiercę do całości lub części spadku. Zapisem testamentowym można przekazać określony i wskazany w testamencie przedmiot należący do majątku spadkodawcy.

Nie każda rzecz lub prawo może stanowić przedmiot zapisu windykacyjnego. Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być tylko to, co enumeratywnie zostało wymienione przez ustawodawcę w art. 9811 § 2 kc, a zatem:
1) rzecz oznaczona co do tożsamości;
2) zbywalne prawo majątkowe;
3) przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne;
4) ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności;
5) ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej.

Nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego.

Potwierdzenie istnienia prawa do spadku przez konkretną osobą można uzyskać na dwa sposoby, albo na podstawie wydanego przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, albo sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. To samo dotyczy potwierdzenia istnienia prawa do zapisu windykacyjnego.

Zgodnie z art. 677 § 2 KPC w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd stwierdza także nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego, wymieniając osobę, dla której spadkodawca uczynił zapis windykacyjny, oraz przedmiot tego zapisu. Analogiczny przepis zawiera art. 95f § 1 pkt 7a Prawa o notariacie.

Stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego jest częścią składową postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.