OPIEKA NAPRZEMIENNA PO ROZWODZIE I ROZSTANIU

Opieka naprzemienna jest standardem w wielu krajach, choćby w sąsiadujących z nami Niemczech. W Polsce jednak jest bardzo rzadko stosowana i aby sąd mógł ją orzec konieczna jest zgoda obydwojga rodziców. Przy sprzeciwie jednego z nich, sąd nie miał do tej pory możliwości wprowadzenia opieki naprzemiennej, nawet gdy widział, że jest to zgodne z dobrem dziecka. Najnowszy projekt autorów petycji „Stop alienacji rodzicielskiej” ma to zmienić i wprowadzić opiekę naprzemienną jako standard, który sąd może orzec nawet przy sprzeciwie jednego z rodziców. Odpowiednie zmiany ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy brzmią następująco:

art. 58 § 1a (dot. opieki po rozwodzie) otrzymuje brzmienie:
„§ 1a. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić wykonywanie opieki nad dzieckiem w ten sposób, że dziecko będzie mieszkało przemiennie z każdym z rodziców wporównywalnych okresach, z wyjątkiem przypadku, gdy jedno z rodziców zamieszkuje za granicą.”;

również art. 107 § 2 (dot. opieki po rozpadzie związku nieformalnego) otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić wykonywanie opieki nad dzieckiem w ten sposób, że dziecko będzie mieszkało przemiennie z każdym z rodziców w porównywalnych okresach, z wyjątkiem przypadku, gdy jedno z rodziców zamieszkuje za granicą.”.

Projekt wpłynął do senatu 27 marca 2018 roku (druk nr 776) – pełny tekst nowelizacji wraz z uzasadnieniem dostępny jest na stronie:
https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/9344/druk/776.pdf