Uznawanie wyroku rozwodowego na terytorium innego państwa członkowskiego UE

Jeśli chcecie Państwo, żeby Wasz wyrok rozwodowy, który zapadł w Polsce został uznany w innym kraju członkowskim UE, to musicie zwrócić się do sądu okręgowego, który ten wyrok wydał o wydanie jego odpisu wraz ze świadectwem określonym w art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.

Jeśli chcecie Państwo, żeby Wasz wyrok rozwodowy, który zapadł w Polsce został uznany w innym kraju członkowskim UE, to musicie zwrócić się do sądu okręgowego, który ten wyrok wydał o wydanie jego odpisu wraz ze świadectwem określonym w art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.

Następnie, żeby zarejestrować/uznać ten wyrok w innym państwie osoba zainteresowana uznaniem polskiego wyroku rozwodowego na terytorium innego państwa członkowskiego UE, zobowiązana jest przedłożyć właściwemu organowi tego państwa (czyli najczęściej urzędowi stanu cywilnego w tym kraju):
1. odpis polskiego wyroku rozwodowego wraz z klauzulą prawomocności;
2. świadectwo określone w art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000;
3. Wskazane świadectwo wraz z odpisem prawomocnego wyroku wydawane jest, po złożeniu stosownego wniosku, w języku polskim przez sąd, który orzekł rozwód i podlega opłacie skarbowej w kwocie zależnej od objętości prawomocnego wyroku rozwodowego (6 zł od strony kancelaryjnej).
4. oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów, dokonanego przez tłumacza przysięgłego z języka polskiego, w którym wydawany jest wyrok i świadectwo na język kraju, w którym chce się uznać wyrok.

 

Adwokat dr Joanna Dominowska

Kancelaria prawa cywilnego w Warszawie.
Specjaliści od rozwodów.