Ulga podatkowa na dziecko - na czym polega

Ulga polega na pomniejszeniu wykazanego w zeznaniu rocznym podatku. Na pierwsze i drugie dziecko można odliczyć w skali roku po 1112 zł, na trzecie 2000 zł, a na czwarte i kolejne 2700 zł. Przykładowo, rodzina z trójką dzieci odliczy od podatku 4224 zł. Przy jedynakach obowiązują limity zarobków. Małżonkowie mogą pomniejszyć podatek tylko wtedy, gdy ich łączny roczny dochód nie przekroczył 112 tys. zł. Jeśli natomiast rodzice nie są małżeństwem, dochód osoby, która chce skorzystać z ulgi, nie może przekroczyć 56 tys. zł rocznie.


Ulga polega na pomniejszeniu wykazanego w zeznaniu rocznym podatku. Na pierwsze i drugie dziecko można odliczyć w skali roku po 1112 zł, na trzecie 2000 zł, a na czwarte i kolejne 2700 zł. Przykładowo, rodzina z trójką dzieci odliczy od podatku 4224 zł.
Przy jedynakach obowiązują limity zarobków. Małżonkowie mogą pomniejszyć podatek tylko wtedy, gdy ich łączny roczny dochód nie przekroczył 112 tys. zł. Jeśli natomiast rodzice nie są małżeństwem, dochód osoby, która chce skorzystać z ulgi, nie może przekroczyć 56 tys. zł rocznie. Z ulgi skorzystają także ci, którzy mają za niski podatek, aby ją w całości odliczyć. Dostaną zwrot do wysokości opłaconych składek ZUS, które podlegają odliczeniu.

Odpis przysługuje zarówno na małoletnich potomków, jak i uczące się starsze dzieci (do 25. roku życia, z limitem dochodów). A także na otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, bez względu na wiek. Biorąc pod uwagę przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uprawnionym do skorzystania z ulgi jest więc podatnik, który spełnił następujące przesłanki (łącznie) :
• osiągnął dochody opodatkowane według zasad określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
• wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało lub sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,
• wykazał podatek (po odliczeniu składki na ubezpieczenia zdrowotne).

Co do tego jak formalnie wygląda skorzystanie z ulgi: odpis wykazujemy w formularzu PIT/O (jest to załącznik do zeznania rocznego). Wpisujemy tam dane dziecka, a także kwotę przysługującego odliczenia. Następnie przenosimy ją do deklaracji rocznej. To, jaką kwotę wpisują rodzice, zależy od ustaleń między nimi (mogą się podzielić w dowolnej proporcji). Jeżeli jednak między rodzicami dziecka nie doszło do porozumienia w tym zakresie, odliczenie przysługuje – zgodnie art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – po połowie, tj. w wysokości 50% kwoty ulgi prorodzinnej.
Przy czym odliczenia na ww. małoletnie dziecko rodzice powinni dokonać uwzględniając ustalony przez nich sposób podziału ulgi, określając kwotę odliczenia w dowolnej proporcji. Natomiast gdyby pomiędzy rodzicami dziecka nie doszło do porozumienia w tym zakresie, odliczenie przysługuje – zgodnie art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – po połowie, tj. w wysokości 50% kwoty ulgi prorodzinnej. (…)”

W przypadku kontroli na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:
1. odpis aktu urodzenia dziecka;
2. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
3. odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
4. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

500+ a ulga prorodzinna
Kwoty z programu „500 plus” (świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) są zwolnione z podatku PIT. Warto pamiętać, że nie jest to jedynie świadczenie na rzecz rodziny, które jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Podobnie bez pobierania podatku wypłacane są:
• świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych: o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; o świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne; o zapomoga wypłacana przez gminy (jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia ich dziecka); o inne świadczenia rodzinne wypłacane przez gminy na podstawie podjętej uchwały rady gminy
–  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
–  świadczenie rodzicielskie,
–  inne dodatki rodzinne i otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
• świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
• zasiłki porodowe,
• pielęgnacyjne,
• zasiłki dla opiekunów
• zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
• jednorazowe świadczenie otrzymane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”,
• jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych.

Świadczenia rodzinne, w tym z programu 500 +, nie należy w ogóle wprowadzać do rocznego PIT oraz nie należy brać go pod uwagę przy wypełnianiu załącznika związanego z ulgami podatkowymi PIT/O.

Podstawy prawne:
– Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,Dz. U. 2012 r. poz. 361, z późn. zm. art. 27f Odliczenie od podatku kwoty na małoletnie dziecko.
– Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw dochodowym od osób ,Dz. U. poz. 164., 

Adwokat dr Joanna Dominowska

Kancelaria prawa cywilnego w Warszawie.
Specjaliści od rozwodów.