O rozdzielności majątkowej (zwanej intercyzą)

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność ustawowa.To znaczy, że wszystko, co małżonkowie zarobią (bez względu na podstawę tego zarobku) w czasie trwania małżeństwa, jest wspólne. Nie dotyczy to darowizny lub spadku uzyskanego przez jednego z małżonków w trakcie małżeństwa. Po rozdzielność do notariusza (koszt ok 480 zł z VAT-em) lub do sądu.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność ustawowa.To znaczy, że wszystko, co małżonkowie zarobią (bez względu na podstawę tego zarobku) w czasie trwania małżeństwa, jest wspólne. Nie dotyczy to darowizny lub spadku uzyskanego przez jednego z małżonków w trakcie małżeństwa. Małżonkowie mogą jednak zrezygnować z ustroju wspólności majątkowej na rzecz ustanowienia rozdzielności majątkowej. Umowa majątkowa małżeńska wyłączająca wspólność majątkową może zostać zawarta przed notariuszem przed zawarciem małżeństwa lub podczas jego trwania. Zawsze konieczna jest zgoda obojga małżonków na zawarcie takiej umowy. W przypadku braku zgody jednego z małżonków na zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej, podczas trwania małżeństwa z ważnych powodów rozdzielność majątkową może ustanowić sąd.

Za ważne powody uzasadniające ustanowienie rozdzielności majątkowej uznawane są m.in. trwonienie przez jednego z małżonków majątku wspólnego czy pozostawanie przez małżonków w separacji faktycznej, jednak wyłącznie, gdy separacja ta powoduje niemożność wspólnego zarządzania majątkiem. Warto też wspomnieć, że rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków i oczywiście także z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód.

Adwokat dr Joanna Dominowska

Kancelaria prawa cywilnego w Warszawie.