Dyspozycja środkami na rachunku bankowym na wypadek śmierci

Kodeks cywilny stanowi, że rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można tylko przez testament. Ustawa Prawo bankowe umożliwia jednak rozdysponowanie środkami na rachunku bankowym również w inny sposób. Posiadacz rachunku bankowego może polecić bankowi dokonanie po jego śmierci wypłaty z rachunku wskazanym osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej.

Kodeks cywilny stanowi, że rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można tylko przez testament. Ustawa Prawo bankowe umożliwia jednak rozdysponowanie środkami na rachunku bankowym również w inny sposób. Posiadacz rachunku bankowego może polecić bankowi dokonanie po jego śmierci wypłaty z rachunku wskazanym osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej. Kwota wypłaty nie jest nieograniczona – bez względu na liczbę wydanych dyspozycji nie może ona być łącznie wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Obecnie w trzecim kwartale 2016 r. kwota ta wynosi 4251,21 zł, a zatem kwota wszystkich wypłat przy dyspozycji/dyspozycjach na wypadek śmierci nie może być większa niż 90.424,20 zł.

Co istotne kwota wypłacona zgodnie z dyspozycją na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku, więc może być wypłacona zaraz po śmierci bez przeprowadzenia postępowania spadkowego. Równocześnie po nowelizacji ustawy Prawo Bankowe, która weszła w życie w dniu 1 lipca 2016 r. banki są obowiązane poinformować każdego posiadacza rachunku o możliwości wydania takiej dyspozycji na wypadek śmierci, a dodatkowo po powzięciu informacji o śmierci swojego klienta, powiadomić wszystkie osoby wskazane przez posiadacza rachunku o możliwości wypłaty określonej kwoty.

Adwokat dr Joanna Dominowska

Kancelaria prawa cywilnego w Warszawie.
Specjaliści od rozwodów.