Co podlega podziałowi w sprawie o podział majątku wspólnego po rozwodzie lub po powstaniu rozdzielności majątkowej

Co podlega podziałowi w sprawie o podział majątku wspólnego po rozwodzie lub po powstaniu rozdzielności majątkowej w inny sposób.

Wszystkie aktywa:

  1. nieruchomości;
  2. ruchomości (wyposażenie mieszkań/domów/samochody itp.)
  3. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
  4. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
  5. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

W postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi.

UWAGA: w postępowaniu o podział majątku sąd NIE DZIELI DŁUGÓW, w tym kredytów, to musicie Państwo rozstrzygnąć sami, a na przejęcie kredytu przez jednego z małżonków uzyskać dodatkowo zgodę z banku.

Adwokat dr Joanna Dominowska

Kancelaria prawa cywilnego w Warszawie.
Specjaliści od rozwodów.