Zmiana nazwiska dziecka

Zmiana nazwiska dziecka

Dziecku można zmienić nazwisko. Możliwość zmiany danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska została uregulowana w ustawie z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska. Zasadą ogólną jest, że do zmiany nazwiska dziecka potrzebna jest zgoda obojga rodziców.

Zgoda obojga rodziców nie będzie jednak wymagana, gdy jeden bądź oboje z rodziców:

  • nie żyją lub
  • nie są znani lub
  • gdy są pozbawieni władzy rodzicielskiej.

Ponadto, jeżeli rodzice nie będą zgodni co do kwestii zmiany nazwiska dziecka, każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu opiekuńczego. W takiej sytuacji brak zgody rodzica sprzeciwiającego się zostanie zastąpiony prawomocnym postanowieniem sądu opiekuńczego.

Każda zmiana dotycząca dziecka, które ukończyło 13 lat wymaga także jego zgody (zgody dziecka).

Zgoda rodziców oraz dziecka powyżej 13 roku życia na zmianę nazwiska musi być wyrażona w pisemnym oświadczeniu z podpisem notarialnie poświadczonym lub osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą. W przypadku osób mieszkających za granicą, zgodę można wyrazić również za pośrednictwem konsula.

Należy również pamiętać, że rozwód rodziców nie wywiera automatycznie wpływu na nazwisko dziecka. Zatem, aby po rozwodzie dokonać zmiany nazwiska dziecka, należy dochować wszystkich opisanych powyżej warunków.