Lista dotychczasowych publikacji

Zapraszam do lektury moich dotychczasowych publikacji. Dla zainteresowanych działalnością non-profit, szczególnie polecam artykuł w PPH nr 10 (254) z 2013 r.

 1. Naruszenie renomy przedsiębiorcy przez nieuprawnione korzystanie z jego oznaczeń indywidualizujących,
  Państwo i Prawo, z. 7 (809) z 2013 r.
 2. The preliminary question in invalidation proceedings in respect of a patent, protection right or right in registration, selected issues.
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Prace z prawa własności intelektualnej, z. 2 (120) z 2013 r.
 3. Pobieranie przez sieci sklepów opłat innych niż marża w praktyce orzeczniczej sądów.
  Przegląd Sądowy nr 1 z 2013 r.
 4. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 października 2011 r.
  VI Aca 392/11, Palestra nr 1-2 z 2013 r.
 5. Zbieg norm Prawa własności przemysłowej i ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji.
  Państwo i Prawo, z. 9 (811) z 2013 r.
 6. Wykonanie zastępcze w umowie najmu.
  Przegląd Sądowy nr 7-8 z 2013 r.
 7. Sądowe upoważnienie do wykonania zastępczego w umowie najmu.
  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 14.12.2011 r. (I CSK 122/11), Glosa.
  Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach, nr 3 (156) z 2013 r.
 8. Ograniczenia działalności gospodarczej organizacji realizujących cele społecznie użyteczne.
  Przegląd Prawa Handlowego, nr 10 (254) z 2013 r.
 9. Ekonomiczna efektywność niezależności nadzoru w spółce akcyjnej.
  Studia Prawno – Ekonomiczne, t. LXXXVIII , Łódź 2013 r.
 10. Pobieranie przez sieci sklepów opłat innych niż marża w praktyce orzeczniczej sądów.
  Przegląd Sądowy 1/2013 r.
 11. Ustawa o samorządzie gminnym.
  Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, CH Beck, 2011;
 12. Compliance przyszłość nowoczesnego biznesu.
  Rzeczpospolita 16.02.2011r.
 13. Klasyfikacja orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
  Przegląd Sądowy nr 5 z 2008 r.
 14. Zakres merytorycznego badania wniosku o wpis w postępowaniu wieczysto-księgowym.
  PiP, nr 5 z 2007
 15. Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – zmiany wprowadzone w postępowaniu z zakresu prawa pracy.
  Przegląd Sądowy nr 4 z 2005
 16. Glosa do wyroku TK z 22 lipca 2004 r..
  SK 64/03, Palestra, nr 5/6 z 2005 r.
 17. Indywidualne zezwolenie na zmianę obywatelstwa.
  Rzeczpospolita z 4 kwietnia 2005 r.
 18. Reforma procedury cywilnej. Podstawowe założenia zmian w prawie pracy
  Przegląd Legislacyjny, nr 5 2004 r.
 19. Wielkie zmiany w postępowaniu rozpoznawczym z zakresu prawa pracy.
  Rzeczpospolita z 17 sierpnia 2004 r.