Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców - kiedy potrzebne jest uzyskanie zezwolenia

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców - kiedy potrzebne jest uzyskanie zezwolenia

Zasady nabywania nieruchomości położonych na terytorium Polski przez cudzoziemców zostały uregulowane w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. 2014, poz. 1380 t.j.)

Ustawa wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie na podstawie każdego zdarzenia prawnego (np. sprzedaży, darowizny, zamiany itp.):
– prawa własności nieruchomości,
– prawa użytkowania wieczystego
– udziałów lub akcji w spółkach handlowych z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będących właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na terytorium Polski.

Zezwolenie nie jest wymagane w przypadku nabycia:
– nieruchomości w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego przez osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego
– spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które to zgodnie z prawem polskim jest ograniczonym prawem rzeczowym.