Naruszenie renomy przedsiębiorcy przez nieuprawnione korzystanie z jego oznaczeń indywidualizujących

Artykuł przedstawia te sposoby naruszenia renomy przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym, które polegają na nieuprawnionym korzystaniu z jego oznaczeń indywidualizujących. W pierwszej części przedstawiono sposoby naruszenia i środki ochrony w odniesieniu do tych oznaczeń indywidualizujących, które chronione są prawami z rejestracji – tj. firmy i znaku towarowego.

W zakresie ochrony znaków towarowych artykuł odwołuje się także do ochrony przyznanej przez prawo wspólnotowe. Następnie scharakteryzowano ochronę innych oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorcę w obrocie, takich jak nazwa przedsiębiorstwa, symbole, godła i inne charakterystyczne elementy.

Dokonano porównania środków ochrony przysługujących przedsiębiorcy na podstawie kodeksu cywilnego, ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, ustawy prawo własności przemysłowej. Rozważono możliwość ich kumulatywnego stosowanie i te sytuacje, w których możliwa jest tylko ochrona na jednej z wyżej wymienionych podstaw.

Joanna Dominowska
Państwo i Prawo, z. 7 (809) z 2013 r.;