Sądowe upoważnienie do wykonania zastępczego w umowie najmu

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 14.12.2011 r. (I CSK 122/11). Komentowany w tej glosie wyrok stanowi istotną wypowiedź SN dotyczą relacji między wykonaniem zastępczym przyznanym przez ogólne przepisy kodeksu cywilnego a szczegółowymi regulacjami w odniesieniu do umowy najmu. Autorka stoi na stanowisku, że pomimo niewątpliwej relacji lex specialis – lex generalia w odniesieniu do tych przepisów, szczególny art. 663 kc nie uchyla ogólnego art. 480 kc, ponieważ nie istnieje między nimi sprzeczność.

W związku z tym wierzycielowi – najemcy w stosunku najmu również, tak jak każdemu innemu wierzycielowi, przysługuje uprawnienie do zwrócenia się do sądu, aby ten ukształtował stosunek prawny i orzekł o wykonaniu zastępczym. Takie sądowe orzeczenie da również wierzycielowi pewność co do tego, które nakłady są konieczne, a może nawet zapewnić mu wcześniejsze uzyskanie środków niezbędnych do takiego zastępczego wykonania, dzięki czemu uniknie on ponoszenia często poważnych kosztów na rzecz czyjejś własności.

Joanna Dominowska
Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach, nr 3 (156) z 2013 r.