Ograniczenie działalności gospodarczej

Ograniczenie działalności gospodarczej

Ograniczenie działalności gospodarczej organizacji realizujących cele społecznie użyteczne

Organizacje realizujące cele społecznie nie są postrzegane jako podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Coraz częściej organizacje realizujące cele społecznie użyteczne prowadzą działalność gospodarczą i są ważnymi uczestnikami rynku. W niniejszym artykule przedstawiono możliwe rozwiązania systemowe kwestii prowadzenia działalności gospodarczej przez takie organizacje. Mowa jest przy tym o organizacjach realizujących cele społecznie użyteczne, a nie o organizacjach non-profit, właśnie dlatego, że obok misji społecznie pożytecznej osiągają one zysk, nawet jeśli nie działają bezpośrednio dla zysku.

Przedstawiono rozwiązania w Austrii, gdzie działalność taka jest dopuszczalna jedynie w bardzo ograniczonym zakresie, przez polski model pośredni, do niemieckiego, w którym brak jest ograniczeń w prowadzeniu tej działalności. Jednocześnie zwrócono uwagę na fakt, że dopuszczalność, nawet nieograniczona, prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje trzeciego sektora, nie powinna się wiązać z rozszerzeniem na tę działalność przysługujących im przywilejów w zakresie świadczeń publiczno-prawnych, w tym zwłaszcza, podatku od zysku.

Wskazano, że systemy common – law wprowadzają pojęcia powiązanej działalności gospodarczej – related business activity, dla której, mimo że jest działalnością nastawioną na zysk, utrzymuje zwolnienia podatkowe. Z kolei polski system wprowadza szereg ograniczeń dla organizacji, którym przyznano status organizacji pożytku publicznego.

Wnioski są jednak takie, że przerzucania kosztów pomiędzy działalnością preferowaną a niepreferowaną podatkowo w każdym wypadku może stanowić pole do nadużyć i dlatego najprostszym rozwiązaniem wydaje się, przy nieograniczonym dopuszczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez wszystkie organizacje, opodatkowanie zysku z działalności gospodarczej.

Joanna Dominowska
Przegląd Prawa Handlowego, nr 10 (254) z 2013 r.