Alimenty wsteczne

Alimenty wsteczne

Wielu klientów i klientek pyta nas o możliwość ubiegania się o zasądzenie alimentów wstecznych na rzecz dzieci tj. za okres sprzed wniesienia pozwu lub wniosku do sądu o zasądzenie alimentów. Zgodnie z art. 137 par. 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego można dochodzić renty alimentacyjnej za czas ubiegły w formie jednorazowego świadczenia. Tak więc możliwość istnieje, jednakże w określonych, wyjątkowych sytuacjach.

Alimentów wstecz można dochodzić, w przypadku, gdy należy usunąć skutki niezaspokojonych potrzeb uprawnionego istniejących przed wytoczeniem powództwa o alimenty (np. skutki niedożywienia) lub w przypadku, gdy uprawniony zaciągnął u osoby trzeciej zobowiązanie na pokrycie kosztów swego utrzymania. Zgodnie z doktryną prawa polskiego dochodzenie alimentów za czas przeszły dopuszczalne jest przede wszystkim wtedy, gdy w dalszym ciągu istnieją potrzeby, które nie zostały zaspokojone, jak np. gdy wobec braku dostarczenia alimentów – wyżywienie, zaopatrzenie w odzież, wyposażenie w pomoce szkolne albo leczenie uprawnionego nie były należyte, przez co niezaspokojona potrzeba przybrała postać konieczności szczególnego odżywiania, uzupełnienia odzieży, zakupu brakujących pomocy szkolnych, dalszego leczenia itd. Trzeba zatem udowodnić negatywne skutki dla uprawnionego, które zaistniały w wyniku niedostarczania alimentów. Na równi z niezaspokojonymi potrzebami trzeba przy tym traktować dług uprawnionego zaciągnięty na pokrycie środków koniecznych do zaspokojenia uzasadnionych potrzeb.