Zmiany w procedurze cywilnej od maja 2012

Najważniejsza i dotycząca w praktyce każdego, kto będzie powodem lub pozwanym w sprawie cywilnej zmiana jest taka, że sądy mogą (choć nie muszą), wprowadzić w każdym postępowaniu, bez względu na to, co jest jego przedmiotem, wysoki rygoryzm dowodowy.

Polegać on będzie na tym, że sąd może zobowiązać pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie od otrzymania przez niego pozwu, oraz na tym, że może zobowiązać obie strony do do złożenia dalszych pism, oznaczając porządek składania pism, termin, w którym należy je złożyć, i okoliczności, które mają być wyjaśnione.

UWAGA niezastosowanie się do tego zobowiązania sądu skutkować będzie tym, że sąd będzie mógł pominąć takie spóźnione twierdzenia i dowody, czyli w ogóle ich nie uwzględnić. Żeby tego uniknąć, trzeba będzie uprawdopodobnić, że nie zgłosiło się ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Jednak w takim wypadku tylko od sądu zależało będzie, czy uwzględni takie argumenty i jednak przyjmie twierdzenia i wnioski dowodowe, czy całkowicie je po prostu pominie. Trzeba więc będzie od samego początku postępowania być uważnym i starannie przytoczyć wszystkie okoliczności i dowody na ich poparcie.